บริษัท TPCS Public Company Limited ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.welcarethailand.com (“เว็ปไซต์”) โดยเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆ จากเว็ปไซต์ดังกล่าว Welcare ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง Welcareยึดมั่นที่จะป้องกันและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Welcareรวบรวม จัดเก็บ การนำข้อมูลไปใช้งาน การเปิดเผยข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล วิธีการดูแลปกป้องข้อมูล ตลอดจนสิทธิของท่านที่จะอัพเดท จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายฉบับนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้เข้าใจ และเมื่อท่านเข้าใช้เว็ปไซต์ ถือว่าท่านได้ตกลงและยินยอมต่อวิธีปฏิบัติและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้นี้

ข้อมูลอะไรบ้างที่เรารวบรวมจากท่าน

เรารวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย Welcare หมายความถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล ของท่าน
 • ข้อมูลในการติดต่อ เช่น อีเมลแอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ เวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและเว็ปไซต์ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบเว็ปไซต์
 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลการเข้าใช้เว็ปไซต์ของท่าน สินค้า และบริการอื่นๆ
 • ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจาก Welcare และบุคคลภายนอกของตัวแทนของ Welcare ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร ผลการตอบแบบสำรวจทางการตลาดและการประกวดซึ่งจัดขึ้นจัดโดย Welcare หรือในนามของ Welcare

Welcare ใช้งานและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยทั่วไปข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บและนำมาใช้ในวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

 • การสร้าง ปรับปรุง รักษา และพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์การซื้อขายหรือให้บริการ
 • การประมวลผล การบริการ หรือการสนับสนุนการซื้อขาย และการส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
 • การระบุและยืนยันตัวตนของบุคคลที่ได้รับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Welcare
 • การตอบสนองต่อการสอบถามจากบุคคล
 • การสำรวจทางการตลาดที่จัดทำโดย Welcare หรือในนามของ Welcare
 • การทำการตลาด (เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Welcare และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ)
 • การประมวลผล ตัวอย่างสินค้า, หรือความต้องการอื่นๆ
 • การบริหารจัดการความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากร
 • การปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบจากหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลและบังคับใช้กฏหมาย
 • การตอบสนองต่อการเรียกร้องใดๆ และ/หรือ กระบวนการทางกฏหมายใดๆ และ
 • การพัฒนาเว็บไซต์ของ Welcare

Welcare จะเก็บรักษาข้อมูลที่รวบรวมไว้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้อมูลอะไร การนำข้อมูลไปใช้อย่างไร และจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้นานกว่าข้อมูลอื่นๆ หากจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย เช่น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ

การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูล

Welcare จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านแล้วตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้ง Welcare จะไม่ขายหรือให้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งได้จัดเก็บมาจากท่าน หากกรณีที่ Welcare ต้องประมวลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากไปจากที่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ Welcare จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนดำเนินการประมวลผลข้อมูลนั้นๆ Welcareอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือและธุรกิจหรือบุคคลที่ไว้วางใจได้ เพื่อให้ประมวลผลข้อมูลแก่ Welcare โดยดำเนินการตามวิธีการและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ  Welcare รวมถึงมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น Welcareจัดให้ผู้ให้บริการเพื่อช่วยดูแลการสนับสนุนลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยหรือไม่

Welcare ให้คำมั่นในการสงวนรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บังคับใช้มาตราระมัดระวังภัยการต่างๆที่สมเหตุสมผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย แม้ว่า Welcareจะได้ใช้ความพยายามอย่างดียิ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Welcareไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยในข้อมูลของท่านที่ถูกโอนถ่ายมายังเว็บไซต์ของWelcareได้ ดังนั้นการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเอง เมื่อ Welcare ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทฯจะใช้มาตราการขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทางเลือกและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การให้ความยินยอมและข้อจำกัด ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Welcare ให้ทางเลือกส่วนบุคคลแก่ท่านโดยไม่ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเมื่อมีการร้องขอ อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ Welcare ร้องขอ อาจส่งผลต่อความสามารถของ Welcare ในการบริหารจัดการความต้องการ ข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน หรือการสมัครใดๆ ของท่านลดลงได้

ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว ท่านก็สามารถเลือกที่จะคัดค้าน ปิดกั้น หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านต้องการใช้สิทธิคัดค้าน ปิดกั้นหรือลบความยินยอมของท่าน กรุณาติดต่อ Welcare ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ Welcareอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการตามที่คุณร้องขอได้อย่างเพียงพอ

กรณีที่ท่านคัดค้าน ปิดกั้น หรือลบความยินยอมของท่าน Welcare จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของ Welcare

เว็บไซต์ของ Welcare จะใช้คุกกี้ช่วยมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ท่านในการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านทำการเปิดเว็บไซต์ของ Welcare และยังช่วยให้ Welcare พัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยการใช้งานเว็บไซต์ของ Welcareนี้ ท่านตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ของ Welcare ซึ่งคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์และช่วยให้บริษัทปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านอย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากขึ้น นอกจากนี้ขอให้ท่านโปรดรับทราบว่า คู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมถึง ตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณา และ ผู้ให้บริการภายนอก ดังเช่น การบริการวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ แต่ไม่จำกัดแต่เพียง Facebook และสื่อสังคมอื่นๆ) อาจใช้คุกกี้ที่บริษัทฯไม่ได้เป็นคนควบคุม คุกกี้เหล่านี้เป็นไปได้ว่าเป็นคุกกี้ประเภท คุกกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ หรือ คุกกี้กำหนดเป้าหมาย ท่านอาจบล็อกคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่อนุญาตให้ท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือบางตัว อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะบล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือบางตัวแล้วไซร้ (เช่น คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลิงก์หน้าเว็บไชต์ของบุคคลอื่น หรือการล็อกอินสื่อสังคม

เว็ปไซต์อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก Welcare ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ Welcare ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่างๆนั้นอีกครั้ง เพื่อให้เข้าใจว่ามีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บรวมรวบไปจากท่านอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่ Welcareได้ดำเนินการต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต Welcare จะแจ้งโดยการโพสบนหน้าเว็ปไซต์นี้ Welcare ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (สำหรับบริการบางอย่างอาจรวมถึงการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว)

ข้อสงสัยและข้อร้องเรียน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมของประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Welcare ฉบับนี้นี้หรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ Welcare ท่านสามารถติดต่อมายัง Welcareได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Email: [email protected] หรือโทร 02-294-0071

บริษัท TPCS Public Company Limited

ที่อยู่: 489 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120